دیزل ژنراتور ولوو پنتا

دیزل ژنراتور ولوو پنتا

دیزل ژنراتور ولوو پنتا

تجربه ولوو پنتا در ساليان متمادى حاكى از آن بوده است كه موتورهاى بيشتر از شش سيلندر، لرزش داخل V در موتورها بالا بوده و حرارت سيلندر و سرسيلندر و قطعات داخلى موتور نيز بالا مى رود.به همين دليل موتور كيفيت اوليه خود را از دست داده و دچار مشكل مى گردد. تأكيد ولوو پنتا بر ساخت موتورهاى شش سيلندر خطى علاوه بر رفع ايرادهاى فوق، مصرف سوخت و ميزان آلايندگى موتور را پايين آورده و طول عمر بيشتر موتور را با رعايت مسايل محيط زيست به ارمغان آورده است.

قدرت تطابق و اعتماد بالا موتورهاى ولوو پنتا تا ارتفاع 2000 متر از سطح دريا، هيچگونه افت توانى را تجربه نمى كنند و به راحتى خود را با آب و هواى متغير تطبيق مى دهند. اين موتورها كه در كارخانجات ولوو در سوئد، آلمان و فرانسه ساخته مى شوند، از كيفيتى جهانى و يكدست بهره مى برند كه بالاترين ميزان اعتماد را به همراه دارند. بهره ورى در مصرف سوخت ولوو پنتا با مديريت فرآيند احتراق و با استفاده از كنترل دقيق جريان هواى ورودى و الگوى تزريق سوخت، بيش از پيش موفق شده است تا بهره ورى در مصرف سوخت را به حداكثر برساند.

نتيجه اين امر صرفه جويى در مصرف سوخت و كاهش ميزان آلاينده هاى خروجى اگزوز مى باشد.مديريت كامل الكترونيكى سيستم مديريت الكترونيكى موتور به طور دائم اطلاعات مورد نياز را از حسگرهاى موجود در موتور دريافت مى كند و با نظارت بر عملكرد موتور، ميزان تأمين و زمان بندى تزريق سوخت را كنترل مى كند. ولوو پنتا با استفاده از بهترين ، Derating سيستم كامل الكترونيكى جهت پيشگيرى از افت توان و عملكرد هوشمند موتور را تضمين مى كند و سيستم هاى حفاظتى مانع از هر گونه خسارت و آسيب به موتور مى شوند.

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا (( میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور ولوو )):
مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TD520GE
  دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TD520GE
 4Number of cylinders:
 4.76 literDisplacment total:
 1-3-4-2Firing order:
 108 mm/ 4.25 inBore:
 130 mm/ 5.12 inStroke:
 17.5:1Compression ratio:
 1500-1800rpm:
 102-115 Max engine speedhp
میزان مصرف سوخت:
Download

 

 

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD531GE
دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TAD521GE
 4Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
 108 mm /4.25 inBore:
 130 mm /5.12 inStroke:
 4.76 literDisplacement:
18:1Compression:
 575 kgDry weight:
 606 kgWet weight:
 1500-1800rpm:
119-141 Max engine speedhp:
میزان مصرف سوخت:
Download

مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو مدل:TAD532GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا,TAD522GE
 4Number of cylinders:
 4-strokeMethod of operation:
108 mm / 4.25 inBore:
130 mm / 5.12 inStroke:
 4.76 literDisplacement:
 17.5:1Compression ratio:
 575 kgDry weight:
 606 kgWet  weight:
میزان مصرف سوخت:
Download
                                                                                                                                                                                

———————————————————————————————————

                                                                                                                                                                               
ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD532GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TAD731GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD731GE

DATASHEET

Download

 میزان مصرف سوخت: :SSGV165 دیزل ژنراتور ولوو  FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      259    0.420 50%      224    0.360 75%      216    0.351 100%     215    0.350Engine    :     TAD731GEProduction period : 2007 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):108Stroke (mm):130Compression ratio:18:1Displacement (litres):7.15Power (hp):180-210Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                       دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD731GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TAD732GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD732GE

DATASHEET

Download

 میزان مصرف سوخت: :SSGV200 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      270    0.438 50%      219    0.354 75%      213    0.345 100%     213    0.345Engine    :     TAD732GEProduction period : 2007 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):108Stroke (mm):130Compression ratio:18:1Displacement (litres):7.15Power (hp):214-261Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                  دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD732GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TAD733GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD733GE

DATASHEET

Download

میزان مصرف سوخت: :SSGV220 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      228    0.369 50%      217    0.352 75%      214    0.347100%     216    0.351Engine    :     TAD733GEProduction period : 2007 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):108Stroke (mm):130Compression ratio:18:1Displacement (litres):7.15Power (hp):238-261Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                 دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD733GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TAD734GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD734GE

DATASHEET

Download

میزان مصرف سوخت: :SSGV275 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      244    0.396 50%      233    0.378 75%      217    0.352100%     204    0.331Engine    :     TAD734GEProduction period : 2007 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):108Stroke (mm):130Compression ratio:17.1Displacement (litres):7.15Power (hp):290-330Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                 دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD734GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TAD1341GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD1341GE

DATASHEET

Download

میزان مصرف سوخت: :SSGV350 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      230    0.373 50%      202    0.327 75%     195    0.316100%     191    0.310Engine    :     TAD1341GEProduction period : 2009 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):131Stroke (mm):158Compression ratio:17.1:1Displacement (litres):12.78Power (hp):369-431Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1341GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TAD1342GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD1342GE

DATASHEET

Download

میزان مصرف سوخت: :SSGV390 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      224    0.363 50%      201    0.326 75%     193    0.313 100%     191    0.310Engine    :     TAD1342GEProduction period : 2009 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):131Stroke (mm):158Compression ratio:18.1:1Displacement (litres):12.78Power (hp):412-513Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                 دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1342GE

———————————————————————————————————

 دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TAD1343GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD1343GE

DATASHEET

Download

میزان مصرف سوخت: :SSGV414 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      222    0.360 50%      200    0.324 75%     193    0.313 100%     192    0.311Engine    :     TAD1343GEProduction period : 2009 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):131Stroke (mm):158Compression ratio:18.1:1Displacement (litres):12.78Power (hp):442-528Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                  دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1343GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TAD1344GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD1344GE

DATASHEET

Download

میزان مصرف سوخت: :SSGV452 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      215    0.349 50%      199    0.323 75%     198     0.321100%    195     0.316Engine    :     TAD1344GEProduction period : 2009 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):131Stroke (mm):158Compression ratio:18.1:1Displacement (litres):12.78Power (hp):481-586Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                 دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1344GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا,TAD1345GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD1345GE

DATASHEET

Download

میزان مصرف سوخت: :SSGV501 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):

 25%      217    0.352

50%   199    0.323

75%      197    0.319

100%    196    0.318

Engine    :     TAD1345GEProduction period : 2009 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):131Stroke (mm):158Compression ratio:18.1:1Displacement (litres):12.78Power (hp):528-586Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                  دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1345GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا, TAD1641GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD1641GE

DATASHEET

Download

میزان مصرف سوخت: :SSGV550 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      216    0.350 50%      199    0.32275%      196    0.318

100%    199    0.322

Engine    :     TAD1641GEProduction period : 2004 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):144Stroke (mm):165Compression ratio:16.5:1Displacement (litres):16.12Power (hp):585-743Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                           دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1641GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا,TAD1642GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TAD1642GE

DATASHEET

Download

میزان مصرف سوخت: :SSGV630 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      213    0.345 50%      195    0.316 75%      195    0.316

100%    198    0.321

Engine    :     TAD1642GEProduction period : 2004 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):144Stroke (mm):165Compression ratio:16.5:1Displacement (litres):16.12Power (hp):684-796Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                           دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TAD1642GE

———————————————————————————————————

دیزل ژنراتور ولوو پنتا,TWD1643GE

 مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو

مدل:TWD1643GE

DATASHEET

Download

میزان مصرف سوخت: :SSGV700 دیزل ژنراتور ولوو   FUEL SYSTEM SPECIFIC FUEL CONSUMPTION :PRIME POWER,G/KW(LB/HPH):25%      215    0.349 50%      196    0.31875%      196    0.318

100%    199    0.323

Engine    :     TWD1643GEProduction period : 2007 Operation:4-stroke Cylinder configuration:6Bore (mm):144Stroke (mm):165Compression ratio:16.5:1Displacement (litres):16.12Power (hp):729-876Max engine speed (rpm):1500-1800
                                                                                                                                                                                              دیزل ژنراتور ولوو پنتا مدل TWD1643GE
مزیت دیزل ژنراتور ولووپنتا  نسبت یه سایر دیزل ژنراتورها:

شرکت volvo penta سوئد از جمله شرکت های زیر مجموعه شرکت volvo است که اقدام به ساخت موتورهای دیزلی با کاربرد ژنراتوری می نماید. دیزل ژنراتورهایی که با موتور دیزلی ولوو پنتا کوپله می گردند به نام دیزل ژنراتور ولوو ویا دیزل ژنراتور ولوو پنتا در میان عوام مشهور هستند. از جمله مزیت های دیزل ژنراتور ولوو می توان به داشتن ECU بروی موتور دیزلی اشاره کرد که باعث می شود:

  1. اولا به تطبیق میزان بار(LOAD) با گازوئیلی مصرفی با بالاترین دقت منجر شود به طوری که دیزل ژنراتورولوو مصرف سوخت پایین تری نسبت به برندهای دیگر درتوان مشابه دارا بوده.
  2. ثانیا به دلیل ارتباط ECU با تعداد زیادی سنسور که در داخل و روی بدنه موتور ولوو نصب شده اند، منجر به حفاظت و کنترل بسیار بالایی مطابق با آخرین استانداردهای اروپایی در دیزل ژنراتور ولوو شده است تا جایی که دیزل ژنراتور ولوو پنتا نسبت به سایر برندها ومارک هایی که حتی دارای ECU هستند دارای حفاظت وکنترل بسیار بالایی بوده، این دو عامل استفاده بسیار زیاد از دیزل ژنراتور ولوو ، در کاربرد دائم کار(استفاده برای چندین ساعت مداوم) را به خصوص به دلیل کاهش هزینه تمام شده تولید برق(قیمت گازوئیل مصرفی) در مناطقی که برق شهر وجود ندارد و یا هزینه خرید برق بسیار بالا است سبب شده است.
نکته:

همچنین به دلیل طراحی بسیار مدرن  سیلندر و پیستون ها ، دیزل ژنراتورولوو با داشتن ECU جز دسته دیزل ژنراتورهای راه انداز سریع ( FAST START ) قرار بگیرد  ودر نتیجه دیزل ژنراتورولوو دربیمارستان ها _ فرودگاها _ بانک ها وسایر مراکز حساس به عنوان پشتیبان برق شهر (برق اصلی) به صورت اضطراری ( امرجنسی) استفاده شود. در هر صورت استفاده از دیزل ژنراتور ولوو چه در کاربرد  Stand by (امرجنسی)وچه در کاربرد Prim (دائم کار) به دلیل مدرن بودن وداشتن بالاترین سطح تکنولوژی توصیه می شود. لازم به ذکر است دیزل ژنراتور ولوو همگی در تولیدات این شرکت دارای ECU هستند.

شرکت اسپادانا صنعت امکان تامین ECU  دیزل ژنراتور ولوو را در هر سه مدل :
  • (الف) EDC3   (نام ECU ولوو جهت موتورهای TAD1240GE – TAD1241GE –  TAD1242GE) .
  • (ب) EMS2 و EMS2B (نام ECU ولوو جهت موتورهای TAD734GE – TAD940GE – TAD941GE – TAD1640GE – TAD1641GE – TAD1642GE – TWD1643GE).
  • (ج)  ( EDC4( EMR2  (نام ECU ولوو جهت موتورهای TAD531GE-TAD532GE-TAD730GE-TAD731GE-TAD732GE-TAD733GE) را دارا می باشد وهم اکنون تعدادی ECU آماده جهت هریک از دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا در انبار خود موجود دارد.

این شرکت  ضمن تامین ECU ولوو پنتا جهت دیزل ژنراتور ولوو امکان تعمیر ECU ولوو را نیز دارا می باشد. جهت اطلاع از لیست قیمت دیزل ژنراتور ولوو و یا قیمتECU ولوو با این شرکت تماس بگیرید.

———————————————————————————————————

توصیه هایی در خرید دیزل ژنراتور ولوو (( در خرید دیزل ژنراتور ولوو باید بدانیم)) :

 دیزل ژنراتور ولوو ونیز موتور برق ولوو در دو کاربرد
  • اضطراری (Standby)
  • دوم دائم کار (Prime)

استفاده می شود.

کاربرد اول

 دیزل ژنراتور در مراکز صنعتی و سایر ارگان های حساس که قطع برق موجب خسارات مالی و بعضا انسانی می شود، استفاده می گردد، از قبیل بیمارستان ها ، فرودگاه ها، کارخانه های تولید مواد غذایی و… در کاربرد Standby  دیزل ژنراتور از تابلو ATS (تابلو برق امرجنسی)به منظور خاموش و روشن کردن دیزل ژنراتور بصورت کاملا اتوماتیک علاوه بر تابلو حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور(تابلو برق AMF) استفاده می شود.

در این کاربردها دیزل ژنراتور ولوو به دلیل FAST START بودن ونیز تطبیق سریع بار موجود با میزان مصرف گاروئیل در کسری از ثانیه ، ولتاژ وفرکانس خروجی تقریبا همواره ثابت است حتی در تغییرات ناگهانی وشدید بار مصرفی، این برتری دیزل ژنراتور ولوو نسبت به سایر برندها ، ژنراتور ولوو را در کاربرد اضطراری بی نظیر نموده است.

کار برد دوم 

از دیزل ژنراتور در مکان هایی استفاده می شود که خطوط انتقال برق وجود ندارد ویا استفاده از برق شهر مقرون به صرفه نیست، از قبیل معادن _ تالارهای و…. در این کاربرد توصیه می شود دیزل ژنراتور حتما دارای تابلوی حفاظت وکنترل دیزل ژنراتور قدرتمند که شامل بردهای کنترل حفاظت است ، استفاده می گردد. در پاره ای از زمان ها استفاده از دیزل ژنراتور باعث آلودگی صوتی شده وایجاد مزاحمت می کند، در این مواقع استفاده از کانوپی برای دیزل ژنراتور (( دیزل ژنراتور ولوو سایلنت))  توصیه می شود. این تجهیز جهت افزایش IP دیزل ژنراتور نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

تریلر

حمل ونقل دیزل ژنراتور به کرات در مواقعی که در مکانی خاص دیزل ژنراتور استفاده نمی شود بسیار مهم وپر هزینه می باشد به این منظور دیزل ژنراتور را بروی تریلی قرار داده به این ترتیب می توان دیزل ژنراتور از مکانی به مکانی دیگر به راحتی حمل کرد. در مناطق سرد سیر کشور عزیزمان ایران ، سرما باعث می شود دمای گازوئیل به نقطه احتراق نرسد درنتیجه دیزل ژنراتور روشن نشود (پس از استارت دیزل ژنراتور خاموش شود) در این مواقع  استفاده از گرمکن دیزل ژنراتور جهت گرم کردن دمای اولیه بدنه موتور دیزل توصیه می شود. 

گرمکن

گرمکن دیزل ژنراتور جهت آب بیشتر از سایر گرمکن های دیزل ژنراتور استفاده می گردد، البته دیزل ژنراتور ولوو به دلیل داشتن ترموستات داخلی دیگر نیازی به گرمکن ندارد که این خود از ویژگی های دیگر دیزل ژنراتور ولوو می باشد. در مواقع اضطراری جهت آماده به کار نگه داشتن باطری دیزل ژنراتور از باطری شارژر در داخل تابلو دیزل ژنراتور استفاده می شود تا در مدت زمان خاموشی دیزل ژنراتور، باطری به وسیله برق شهر شارژ شود.

سایر سایت های با موضوع مرتبط :

دیزل ژنراتور ولوو

محصولات دیزل ژنراتور ولوو

تعمیرات دیزل ژنراتور ولوو

لطفا جهت اطلاع از لیست قیمت دیزل ژنراتور ولوو و همچنین مشاوره فنی رایگان با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.

2993 646 0913

1421 810 0913

error: تمامی حقوق مطالب این سایت متعلق به اسپادانا صنعت بوده و غیر قابل کپی می باشد