تابلو سنکرون

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

تابلو سنکرون

تابلو سنکرون

تابلو سنکرون

موازی کردن دو یا چند دیزل ژنراتور باهم ویا بابرق شهر

شرايط لازم براي موازي كردن –
منحني هاي فركانس-توان و ولتاژ -توان راكتيو –
موازي كردن يك  دیزل ژنراتور با شبكه   شين بي نهايت –

 

  -موازي كردن دو دیزل ژنراتور با يكديگر(تابلو سنکرون)

تابلو سنکرون

هدف از موازي كردن دیزل ژنراتورها با هم:

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

اتصال يك دیزل ژنراتور به يك سيستم قدرت در حال كار

چهار شرط لازم براي موازي كردن ژنراتورها :

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

روش سه لامپي:

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

طريقه اتصال لامپ ها بين ژنراتور و سيستم قدرت در حال كار

– وقتي تمام شرايط لازم براي موازي كردن برقرار باشند و اگر روش سه لا مپ را پياده سازي كنيم آنگاه تمام لامپ ها خاموش مي شوند

دستگاه سنكروسكوپ :

– با استفاده از دستگاه سنكروسكوپ و يا سنكروچك مي توان شرايط  موازي كردن ژنراتورها  را  بررسي نمود.سنكروسكوپ سنجه اي است که اختلاف زاویه فازهایaدو سيستم را نشان مي دهد.- سنکروسکوپ تنها یک فاز را کنترل می کند و در مورد ترتیب فازها اطلاعی نمی دهد.
– فركانس ژنراتور جديد بايد كمي بيش از فركانس سيستم در حال كار باشد تا در هنگام اتصال به خط به عنوان ژنراتور كار كند نه اينكه مانند موتور توان مصرف كند .
– فركانس ژنراتور جديد بايد كمي بيش از فركانس سيستم در حال كار باشد تا در هنگام اتصال به خط به عنوان ژنراتور كار كند نه اينكه مانند موتور توان مصرف كند .

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

دستگاه سنكروسكوپ براي چك كردن مهيا بودن برخي شرايط موازي سازي

منحني هاي فركانس -توان و ولتاژ -توان راكتيو

منحني تنظيم گاورنر:
– در تمام گرداننده هاي اوليه ژنراتورها، با افزايش توان كشيده شده ا ز آنها، سرعت چرخش آنها كمتر مي شود .
– كاهش سرعت اغلب غيرخطي است اما معمولا از مكانيزم هاي خطي سازي در گاورنرها استفاده مي شود .
– گاورنر وسيله اي است براي تنظيم توان توليدي ژنراتور .
  افت دور گرداننده هاي اوليه كوچك بوده و معمولا 2 تا 4 درصد است .                                                                                

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور                            تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

تغييرات توان برحسب سرعت مكانيكي گرداننده اوليه ژنراتور
فركانس برق ژنراتور متصل به گرداننده اوليه = fe
تعداد قطب هاي ژنراتور = p
سرعت مكانيكي گرداننده اوليه = nm

  منحني فركانس- توان :

توان توليدي يك ژنراتور از منحني توان – فركانس آن قابل تعيين است كه اين منحني داراي مشخصه زير است :
تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتورتغييرات توان برحسب سرعت مكانيكي گرداننده اوليه ژنراتور
   شيب مشخصه برحسب كيلووات يا مگاوات بر هرتز  = sf
 توان توليد شده توسط ژنراتور = P
فركانس برق سيستم متصل به ژنراتور =f
فرکانس بی باری خروجی ژنراتور=fnl

 منحني ولتاژ- توان راكتيو :

-منحني ولتاژ ترمينال برحسب توان راكتيو نقش مهمي رادركار موازي ژنراتورهاي سنكرون ايفا مي كند.
-اين منحني لزوماخطي نيست امادر بسياري از تنظيم كننده هاي ولتاژ،تمهيداتي درنظر گرفته شده است تاخطي شود.
تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

 

 

 

تغييرات ولتاژ ترمينال برحسب توان راكتيو خروجي ژنراتور

 

اثرات متقابل باروتنظيم ژنراتوردريك سيستم قدرت با ژنراتور تنها:

-توان هاي اكتيو وراكتيو تامين شده توسط ژنراتورهمان مقداري است كه بارمتصل به آن طلب ميكند
-نقاط تنظيم گاورنر ژنراتور، فركانس كار سيستم را تعيين مي كنند.
-جريان ميدان، ولتاژ ترمينال سيستم قدرت را تعيين مي كند.

 

– بارهاي پس فاز، ولتاژ ترمينال ژنراتور vt را به شدت کاهش می دهند.
–  بارهاي هم فاز (با ضريب تتوان واحد)vt را اندکی کاهش می دهند.
– بارهاي پيش فاز، ولتاژ vt را افزايش خواهند داد.

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

تغذيه بار توسط يك ژنراتور تنها

موازي كردن يك ژنراتور با شبكه (شين بي نهايت)

 شين بي نهايت:

 شين بي نهايت: سيستم قدرت بسيار بزرگي است كه هر قدر توان اكتيو يا راكتيو به آن داده شود و يا از آن گرفته شود، ولتاژ و فركانس آن تغيير نمي كند.

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

منحني هاي (الف) فركانس – توان اكتيو و (ب) ولتاژ- توان راكتيو براي يك شين بي نهايت

 1 – حالت كاركرد ژنراتوري :

-ميزان توان تحويل داده شده يك ژنراتوربه شبكه رامي توان ازروي منحني فركانس-توان ژنراتوربدست آورد

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

يك ژنراتور متصل به شين بي نهايت               كاركرد ژنراتوري يك ژنراتور سنكرون متصل به شبكه

2 -حالت كاركرد شناور:

 اگردرزماني كه ژنراتور مي خواهد به شبكه وصل شود،فركانس آن خيلي نزديك به فركانس كارشبكه باشد،حالت كاركردشناوري پيش مي آيد .

 

حالت شناور اتصال ژنراتور به شبكه

 3 -حالت كاركرد موتوري يك ژنراتور :

– اگر در زمانی که ژنراتور می خواهد به شبکه وصل شود،فرکانس آن کمتر از فرکانس کار شبکه باشد،ژنراتور بصورت موتور کار کرده و توان اکتیو از شبکه دریافت میکند.
– در حالت عملي،رله هاي برگشت توان مانع كاركرد موتوري يك ژنراتور متصل به شبكه شده و آنرا بصورت خودكاراز شبكه قطع خواهند كرد .

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

حالت كاركرد موتوري يك ژنراتور متصل به شبكه

 كنترل توان اكتيو تحويلي از يك ژنراتور به شبكه :

 – سئوال : اثر افزايش نقاط تنظيم گاورنر چيست؟
 با افزايش تنظيم گاورنر، فركانس بي باري ژنراتور افزايش مي يابد و توان تحويل شده از ژنراتور به شبكه افزايش مي يابد .
توان اضافي تحويل داده شده به شين بي نهايت بدون تغيير در مقدار فر كانس شبكه مصرف مي شود.

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

(الف) اثر افزايش نقاط تنظيم گاورنر بر دياگرام توان – فركانس      (ب) اثر افزايش نقاط تنظيم گاورنر بر دياگرام برداري

 كنترل توان راكتيو تحويلي از يك ژنراتور به شبكه :

 سئوال : اثر افزايش جريان تحريك چيست؟
 – با افزايش جريان تحريك،Efزياد مي شود، اما به دليل ثابت بودن توان خروجي ژنراتور (ناشي از ثابت بودن تنظيم گاورنر )،
   مقدار Ef sinδثابت باقي مانده و در نتيجه Efدر امتداد يك خط توان ثابت حركت مي كند .
– از طرفی چون vt ثابت است،بردار jxsla جابجا شده و در نتیجه اندازه جریان خروجی ژنراتور زیاد می شود.
– در نتيجه با افزايش تحريك ژنراتور، توان راكتيو بيشتر به شبكه تحويل داده مي شود .

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

اثر افزايش جريان تحريك بر دياگرام برداري يك ژنراتور سنكرون متصل به شين بي نهايت

 جمع بندي:

-فرکانس و ولتاژ ترمینال ژنراتور به وسیله سیستم قدرتی که به آن متصل است،تعیین میشود.
– نقاط تنظيم گاورنر ژنراتور، توان حقيقي كه ژنراتور به سيستم مي ده د را كنترل مي كند.
– جريان ميدان ژنراتور، توان راكتيوي كه ژنراتور به سيستم مي دهد را كنترل مي كند.

 حالات مختلف اتصال دو ژنراتور به يكديگر :

– دو ژنراتور كه با هم موازي مي شوند، در صورتيكه تمام پارامترهاي آن ها (دامنه و توالي ولتاژها، فركانس و زاويه آنها ) مثل هم باشند، هیچ توانی بین آنها رد و بدل نمیشود.حال اگر باری به ترمینال مشترک آنها وصل شود،چگونه بین آن دو تقسیم می شود؟
 – اين امر به مشخصه فركانس – توان آنها بستگي دارد .

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

(ج ) اتصال دو ژنراتور با شرايط يكسان به يك بار مشترك           ( د ) اتصال دو ژنراتور با شرايط يكسان به يك بار مشترك و با
و با Set pointهاي مختلف اما مناسب                                set pointهای مختلف و نامناسب

 موازي كردن دو ژنراتور با يكديگر(تابلو سنکرون)

اثر افزايش نقاط تنظيم گاورنر ژنراتورها :

 سئوال 1: اگر set point گاورنر يكي از ژنراتورها (مثلا ژنراتور 2) را افزايش دهيم چه اتفاقي مي افتد؟
1- فركانس سيستم زياد مي شود .
2- توان تحويل داده شده به وسيله آن ژنراتور زياد شده و توان خروجي د يگري را كاهش مي دهد .

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

ژنراتور 2 بر فركانس و توان ژنراتورها Set point اثر افزايش

 اثر افزايش جريان تحريك ژنراتورها :

 سوال 2:اگر جريان ميدان يكي از ژنراتورها (مثلا ژنراتور 2) را افزايش دهيم چه اتفاقي مي افتد؟
1- ولتاژ ترمينال سيستم زياد مي شود .
2- توان راكتيو تحويل داده شده به وسيله آن ژنراتور زياد شده و توان راكتيو ديگري را كاهش مي دهد .

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

اثر افزايش جريان تحريك ژنراتور 2 بر سيستم قدرت

 نحوه صحيح تغيير فركانس سيستم و تقسيم توان بين ژنراتورها :

 

-سوال 3: چگونه مي توان براي تنظيم تقسيم توان بدون تغيير فركانس، نقاط تنظي م گاورنر ژنراتورها را تغيير داد؟
-سوال 4:چگونه می توان برای تغییر فرکانس سیستم ، بدون تغییر تقسیم توان،نقاط تنظیم گاورنر ژنراتورها را تنظیم نمود؟

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور

(الف) تنظيم تقسيم توان بين دو ژنراتور بدون تغيير فركانس، با                              (ب ) افزايش فركانس سيستم بدون تغيير تقسيم توان، با
افزايش گاورنر يكي و كاهش همزمان گاورنر ديگري                                       افزايش همزمان گاورنر هر دو ژنراتور

 چگونگي تغيير ولتاژ ترمينال و تقسيم توان راكتيو ژنراتورها :

– سوال 5: چگونه مي توان براي تنظيم تقسيم توان راكتيو بدون تغيير ولتاژ سيستم جريان هاي تحريك ژنراتورها را تغيير داد؟

-سوال 6:چگونه مي توان براي تغيير ولتاژ سيستم، بدون تغيير تقسيم توان راكتيو، جريان هاي تحريك ژنراتورها را تنظم نمود؟

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور
(الف) تنظيم تقسيم توان راكتيو بين دو ژنراتور بدون تغيير ولتاژ سيستم،با                        (ب ) افزايش ولتاژ سيستم بدون تغيير تقسيم توان راكتيو، با
افزايش جريان تحريك يكي و كاهش همزمان جريان تحريك ديگري                                         افزايش همزمان جريان تحريك هر دو ژنراتور

 پايداري در اتصال يك ژنراتور به يك يا چند ژنراتور :

 – اگر بخواهيم ژنراتور سنكروني را با ماشين هاي ديگر موازي كنيم، مشخ صه فركانس – توان آن بايد كاهشي باشد .
– براي تقسيم مناسب توان بين ژنراتورها، هر ژنراتور بايد افت سرعتي د ر محدوده 2 تا 5 درصد داشته باشد.

تابلو سنكرون,تابلو پارالل,تابلو برق,سنکرون ژنراتور,سنکرون موتور,سنکرون چیست,تابلو برق صنعتی,تابلو سازی,تابلو برق سنکرون پارالل دیزل ژنراتور  دو ژنراتور سنكرون كه مشخصه تختي داشته، و كوچكترين تغييري در فركانس بي باري هر يك، مي تواند

جابجايي عظيمي در تقسيم توان را سبب شود .

error: تمامی حقوق مطالب این سایت متعلق به اسپادانا صنعت بوده و غیر قابل کپی می باشد