اکچویتور

کچویتور GAC,اکچویتور برقی,اکچویتور چیست,اکتیویتور برقی,اکچویتور دیزل ژنراتور,اکچویتور موتور برق

محرک سوخت ACTUATOR یا اکچویتور GAC آمریکا

اکچویتور GAC,اکچویتور برقی,اکچویتور چیست,اکچویتور دیزل ژنراتور,اکچویتور موتور برق            اکچویتور GAC,اکچویتور برقی,اکچویتور چیست,اکچویتور دیزل ژنراتور,اکچویتور موتور برق        اکچویتور GAC,اکچویتور برقی,اکچویتور چیست,اکچویتور دیزل ژنراتور,اکچویتور موتور برق
محرک سوخت

محرک سوخت که اصطلاحا به آن شیربرقی گقته می شود ، از یک سیم پیچ دو طبقه فنربرگردان هسته آهنی متحرک و دسته خروجی که به هسته آهنی متصل است تشکیل می گردد. سیم پیچ محرک سوخت را میتوان به دو صورت12و24ولت سربندی  نموده. سیگنالهای  تولید شده در خروجی واحد  کنترل الکترونیک پس  از اعمال به محرک سوخت باعث جذب هسته  آهنی به داخل  سیم پیچ  متناسب با پهنای سیگنال خروجی  می شود و منجر به حرکت دسته خروجی می گردد . فنر برگردان باعث بیرون راندن هسته آهنی  از سیم پیچ در هنگام  کم شدن پهنای سیگنال خروجی می شود. در زیر به چند مورد از انواع اکچویتور GAC اشاره شده است.

ACB120175176ADC225ACB275