دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

دیزل ژنراتور

گروه فنی مهندسی اسپادانا صنعت

شرکت اسپادانا صنعت از بدو تاسیس باهدف جلب رضایت مشتریان ومخاطبان فعال شد وتوانسته است برهمین اساس جایگاه مناسبی درصنعت برق ایران عزیزمان  در زمینه دیزل ژنراتورها وتامین قطعات و همچنین خدمات پس از فروش دیزل ژنراتورها  داشته باشد. لذا شرح زیر گوشه ای از فعالیت های اسپادانا صنعت  با موضوع فروش وخدمات پس از فروش دیزل ژنراتورها ومولدهای گازی اشاره می گردد.

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

1-دیزل ژنراتور 275KVAهشت دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Penta سوئد(برق منطقه ای زنجان)
2-دیزل ژنراتور 630KVAدو دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Penta سوئد(برق منطقه ای زاهدان)
3-دیزل ژنراتور630KVAسه دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Penta سوئد (برق منطقه ای یزد)
4-دیزل ژنراتور500KVAهشت دستگاه  با ژنراتورMeccalte ایتالیا و موتور Cummins انگلستان(عمران آبشار اسپادانا)
5-دیزل ژنراتور300KVAیک دستگاه با ژنراتورMeccalte ایتالیا و موتور Cummins انگلستان (مجتمع تجاری ارکیده)
6-دیزل ژنراتور910KVAچهار دستگاه با ژنراتورMeccalte ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(سنگ و کاشی پرسپولیس)
7-دیزل ژنراتور500KVAدو دستگاه با ژنراتور
Stamford انگلستان و موتور Cummins انگلستان(پست بانک ایران)
8-دیزل ژنراتور500KVAیک دستگاه با ژنراتورStamford انگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(شهرداری اصفهان)

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

9-      400KVAدو دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتور Perkinsانگلستان(فولاد مبارکه)
10-    400KVA چهار دستگاه  با ژنراتور Meccalte یتالیا و موتور Perkins انگلستان (به گزین چهار محال)
11-    500KVAسه دستگاه با ژنراتورMeccalte و موتورPerkinsانگلستان (تعاونی مسکن توپخانه اصفهان)
12-    800KVAدو دستگاه با ژنراتورMeccalte و موتورCumminsانگلستان(عمران آبشار_شهرک شهید کشوری)
13-    900KVA یک دستگاه
با ژنراتور  Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(موسسه سرم سازی رازی)
14-    500KVA هشت دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)
15-    500KVAسه دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی توحید سنندج)
16-    700KVA  پنج  دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(دانشگاه آزاد شاهرود )

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

17-    200KVAدو دستگاه با ژنراتورStamford انگلستان و موتور Cumminsانگلستان(دانشگاه آزاد واحد اراک)

18-   500KVAچهار دستگاه با ژنراتورStamford انگلستان و موتورVolvo Pentaسوئد( دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر)
19-   500KVAپنج دستگاه با ژنراتورMarelli ایتالیا و موتورVolvo Penta سوئد(فرودگاه مهرآباد تهران)
20-   400KVAدو دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتورCummins انگلستان(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
21-   400KVAپنج دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(پلایشگاه اصفهان-شرکت ایتوک ایران)
22-مولد گازی2/5 مگاوات پنج دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتورCummins انگلستان(پروژه عسلویه)

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا      دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا         دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا        دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

23_    200KVA  سه دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(دانشگاه خمینی شهر اصفهان)
24_    500KVAهفت دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Pentaسوئد(معاونت بهره برداری برق اصفهان)
25_    300KVA  سه  دستگاه با ژنراتور Meccalte   ایتالیا و موتور Cummins انگلستان(پلایشگاه نفت خرمشهر)
26_    1500KVA یک دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Cummins انگلستان (آب و فاضلاب استان فارس)
27_    300KVA پنج دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(شهرداری اهواز )

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا     دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا     دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا     دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

28-   320KVAدو دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتورCumminsانگلستان(باشگاه شهرداری کرمان)
29-   550KVA سه دستگاه با ژنراتور Meccalte ایتالیا و موتور Perkins انگلستان (آموزش و پرورش استان قم)
30-   300KVA  سه دستگاه  با ژنراتور Meccalte   ایتالیا و موتور Cummins انگلستان(دانشگاه سنندج)
31-   400KVAدو دستگاه ژنراتورStamford و موتورPerkinsانگلستان(میراث فرهنگی استان اصفهان)
32-   450KVAیک دستگاه با ژنراتورLeroySomer و موتور  Volvo Penta سوئد(برق منطقه ای گیلان)
33-   700KVAدودستگاهFG WILSONانگلستان(علوم پزشکی یزد)

 دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

34-    600KVA یک دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Perkins انگلستان (صنایع کاشی میبد)
35-    500KVA سه دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(شرکت ماکارانی مک)
36-    500KVA  یک دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Cummins انگلستان
37-    300KVA دو دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(دانشگاه زرین شهر )

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا      دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا       دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا     دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

38-   450KVA یک دستگاه با ژنراتور LeroySomer فرانسه و موتور  Volvo Penta سوئد(آب منطقه ای بافق)
39-   550KVA  یک دستگاه FG WILSON انگلستان(شرکت سابیر)
40-   600KVA  دو دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Perkins انگلستان(صنایع کاشی اصفهان)
41-   300KVA  یک دستگاه با ژنراتور Meccalte   ایتالیا و موتور Cummins انگلستان (سیمان سپاهان اصفهان)

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا  دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا        دیزل ژنراتور,دیزل ژنراتور چیست,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور ولوو,دیزل ژنراتور کامینز,دیزل ژنراتور پرکینز,فروش دیزل ژنراتور,نمایندگی دیزل ژنراتور ولوو پنتا

 

error: تمامی حقوق مطالب این سایت متعلق به اسپادانا صنعت بوده و غیر قابل کپی می باشد